מוצר נוסף בהצלחה
כלי כסף טהור 925 עבודת יד תוצרת ישראל. אחריות לכל החיים . מעל ל72 שנות שרות ואמינות.
כאן הקנייה בטוחה
כאן הקנייה בטוחה
תנאים והתניות אלו יחולו על אתר האינטרנט של “שטוב עדי” (להלן – “שטוב” או “עדי ר. שטוב” או “האתר”) ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש לבין עדי ר.שטוב. יש לקרוא באופן דקדקני את ההוראות המפורטות בתנאים והתניות אלו וכן את ההצהרות לגבי תנאי הפרטיות בשימוש באתר, קודם לשימוש בו, מאחר ויש בהם כדי להשפיע על זכויותיך וחובותיך. באם בחרת להשתמש באתר האינטרנט שלנו הרי שקיבלת בכך את התנאים והתניות המפורטים בהסכם זה, במלואם. אם אינך מסכים לתוכן התנאים והתניות, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה בכל צורה שהיא.
 
הסכם תנאים ותניות זה מהווה התקשרות משפטית בינך, כפרט או כישות פרטנית אחרת, לבין עדי ר. שטוב בקשר לאתר אינטרנט זה ולתוכן המוצג בו, כפי שיפורט להלן, והם באים להוסיף על כל הסכם אחר, מכל מן וסוג שהוא הקיים בינינו. הסכם זה כולל בחובו גם הפניות לתנאים וההצהרות בתנאי הפרטיות.
 
עדי ר. שטוב הינה בעלת זכות הקניין האינטלקטואלי והרוחני באתר ומוצרים המוצגים בו, ועל כן כל הזכויות על פיו שמורות ושייכות לעדי ר. שטוב בלבד.
 
בהסכם תנאים ותניות זה, המונחים “אנו”, “אנחנו” ו- “שלנו” כוונתם “עדי ר. שטוב” והמונח “אתה” כוונתו פרט ו/או ישות העושה או העושים שימוש באתר האינטרנט.
 
1. השימוש באתר האינטרנט
השימוש באתר זה ניתן לך ללא תשלום, ולצורך שימושך הפרטי בלבד. השימוש בו נעשה בכפוף לתנאים והתניות. ע"י כניסה ושימוש באתר האינטרנט הינך מסכים בזאת להיות מחוייב ע"י תנאים והתניות אלו.
 
                אינך רשאי:
א.            לבצע פרסום חוזר של חומר ומידע  לרבות תמונות המפורסם באתר זה (לרבות פרסום מחדש באתר אינטרנט אחר);
ב.            להציג אתר זה או חלקים ממנו בפומבי;
ג.             להפיק מחדש, לשכפל, להעתיק או לעשות שימוש אחר בחומרים המפורסמים באתר האינטרנט לשימוש מסחרי;
ד.            לערוך או לשנות באופן כלשהו את התוכן המוצג באתר האינטרנט;
ה.            להפיץ ולשווק מחדש חומרים מתוך אתר האינטרנט, למעט לצרכים מפורשים אשר לגביהם ניתן אישור מפורש לכך;
 
2. שינויים
עדי ר. שטוב תהא רשאית לשנות את הסכם תנאים והתניות זה, מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. עדי ר. שטוב תמסור הודעה בדבר השינוי על גבי עמוד האינטרנט בו מוצג הסכם זה באופן שתוכל לצפות בתנאי ההסכם העדכניים. המשך שימושך באתר האינטרנט מהווה הסכמתך לגרסה המעודכנת של הסכם התנאים והתניות. אם אינך מסכים למהדורה המעודכנת של הסכם התנאים והתניות, הינך נדרש לחדול משימוש באתר האינטרנט.
 
3. זמינות אתר האינטרנט
אמנם שאיפתנו הינה להעניק למשתמשים את השירות המיטבי האפשרי, אולם אין אנו מתחייבים שהשירות והמידע המוצעים באתר יענו על כל דרישות המשתמשים. אין ביכולתנו להבטיח כי השירות יהיה חף מתקלות ואף אין ביכולתנו להבטיח כי האתר יישאר זמין או שהמידע המוצג בו יהא עדכני.
4. המוצרים המוצגים באתר
המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט הינם אלו המוצגים במועד שבו ההזמנה מבוצעת. התמונות של המוצרים באתר האינטרנט הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם חלק מהסכם זה. אם וככל שתמונה כלשהי תהא שגויה או בלתי מדויקת,(ביצירות אומנות עבודת יד יתכנו שינויים קלים)  לא תישא עדי ר. שטוב  בכל אחריות בהקשר זה.
 כל המוצרים המוצגים באתר עדי ר. שטוב הינם כסף טהור עבודת יד יתכנו שינויים של +/- 5 גרם ו +/- חצי סנטימטר.
5. עלות המוצרים ודמי משלוח
כל המוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה, והמפורטים בשקל ישראלי (₪) הינם כולל מע"מ,
בקניה מ350 ש"ח ומעלה המשלוח הינו חינם
 
 
6. תנאי תשלום
התשלומים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בעסקה טלפונית או שירות תשלומים “Pay Pal” בלבד. המוצרים המוזמנים לא יסופקו אלא לאחר קבלת אישור מחברת האשראי או “Pay Pal" לשביעות רצונה של עדי ר. שטוב.
 
7. משלוח המוצרים
עדי ר. שטוב  תעשה מאמץ הגיוני וסביר על מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר אינטרנט זה ואולם עדי ר. שטוב  לא תהא אחראית לאי עמידה במועדים הנקובים. הקונה מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה כנגד שטוב  בגין עיכוב במשלוח המוצרים.
 למען הסר ספק המשלוחים מבוצעים על ידי חברה חיצונית ולא ישירות על ידי “עדי” ר.שטוב 
חברת עדי ר. שטוב עובדת עם חברת דואר ישראל אשר אמונה על אספקת החבילה לפי תקנון הדואר
 
8. בחינת המוצרים לאחר קבלתם
הקונה יבחן את המוצרים שסופקו לו מייד לאחר קבלתם, ויודיע לעדי ר. שטוב, בתוך 7 ימים ממועד קבלת המוצרים, אודות פגמים שנפלו במוצר. הקונה יקבל את המוצרים לידיו, חרף הפגמים, אלא אם יודיע, בכתב, לעדי ר. שטוב, בתוך 10 ימים על אי הסכמתו לקבלת המוצר במצבו, ואם לא עשה כן בתוך המועד הנ"ל, יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 
9. החזרת מוצרים
החזרת מוצרים לשם החלפתם ו/או לשם קבלת זיכוי כספי, בהתאם למדיניות החזרת והחלפת מוצרים הנהוגה
בעדי ר. שטוב תעשה בתחומי מדינת ישראל בלבד, בצירוף חשבונית מקורית או שובר החלפה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד הרכישה. מוצרים יוחזרו במצבם המקורי, ללא כל פגם, באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו.
 
החזרת פריטים ומוצרים תתבצע לכתובת החנות באמצעות דואר רשום ומבוטח, לכתבות המפורטת להלן:
עדי ר. שטוב
יפו 56 ירושלים
ניתן להחזיר פריטים גם במסירה אישית לחנות
כל עלויות המשלוח, המיסים, הביטוח וכיוצ"ב בקשר עם החזרת המוצרים יחולו וישולמו במלואם על ידי הקונה.
 
10. תנאי אחריות למוצרים
תנאי להיות האחריות בתוקף הינו שימוש סביר והגיוני במוצרים ולמטרה לשמם נועדו
אחריות עדי ר. שטוב  לשימוש במוצרים המוצגים והנמכרים באתר האינטרנט הינה בכפוף לתנאי הסכם זה, ותהא מוגבלת כדלקמן:
א. שטוב לא תשא באחריות לכל אבדן או נזק מכל מן וסוג שהוא.
ב. שטוב  לא תשא בנזק תוצאתי בלתי ישיר, אבדן או נזק ספציפי.
ג. שטוב  לא תשא באחריות לאבדן רווח, הכנסה, תשואה או הטבה.
ד. שטוב לא תשא באחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש בלתי נכון במוצרים (לדוגמא: שימוש או תחזוקה לא נאותים)

ה. אחריות לכל החיים הינה על החומר בלבד (כסף טהור נושא חותמת 925 או STERLING SILVER) ולא על שבר ו/או נזק שנגרם מכל סיבה שהיא
                        אחריות עדי ר. שטוב תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית או אישור רכישה.
 
11. הגבלת האחריות
באם המוצר אינו חף מפגמים, כמפורט באחריות, הסעד היחידי המוקנה לקונה, יהא החלפת המוצר בהתאם לתנאים דלעיל. בשום מקרה לא תהא שטוב ו/או מי מעובדיה ו/או נושאי התפקיד בה, אחראים לנזק ספציפי, ישיר, עקיף מקרי ותוצאתי, נזק בודד או מרובה, הנובע מהשימוש שיעשה הקונה במוצר.
בכל מקרה, לא תהא עדי ר. שטוב אחראית כלפי הקונה בהתאם לדיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר מעבר לסכום ששולם על ידי הקונה בגין המוצר/ים. אחריות עדי ר.שטוב  וחריגיה, יחולו אם וכאשר יתרחש אירוע נזק בין אם יפורש ככזה הנובע מהפרה או מצג או אחריות או התחייבות או תנאי או תנייה יסודית של ההסכם בין הקונה לשטוב. בכפוף לכך דין חל לא תהא שטוב אחראית, בכל מקרה, בגין כל דרישה, אבדן, נזק, פסק דין, עלות, הוצאות, ואחריות מכל מן וסוג שהוא העולה, בין במישרין, בין בעקיפין מפגיעה או פציעה שאירעה לאדם או רכוש הנובע מאיזה ממוצריה והשימוש בהם.
 
 
 
 
12. שיפוי
הינך מתחייב בזאת לשפות את שטוב בגין כל אבדן, נזק, עלות, אחריות או הוצאה, לרבות, וללא כל הגבלה, הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידינו לצד ג’ במקרה של פשרה במסגרת תביעה או דרישה ובהתאם לעצת יועצינו המשפטיים, והנובע או הנגרם כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי הסכם זה על ידך.
 
13. הפרת תנאי הסכם זה
מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לשטוב, בהתאם להוראות כל דין או הסכם, במקרה של הפרת הוראות הסכם תנאים והתניות זה, רשאית שטוב לנקוט כנגדך בכל פעולה, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת כניסתך לאתר האינטרנט, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט שלך (IP), פנייה לספק האינטרנט שלך (ISP) בבקשה למנוע ממך גישה לאתר האינטרנט, ואף לנקוט בהליכים משפטיים כנגדך.
 
14. כוח עליון
עדי ר. שטוב לא תהא אחראית לאי היכולת לספק את המוצרים כתוצאה מנסיבות שלא ניתן היה לצפותן, ושאינם בשליטת שטוב, לרבות אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור בחומרי גלם או אמצעי שינוע, מחסור בדלק אן אנרגיה, או חוסר בכוח אדם.
במקרה של עיכוב בשל אחת הנסיבות לעיל, שטוב תהא רשאית לדחות את קיום חיוביה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב.
 
 
15. הדין החל
הסכם זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל. לא קשר להוראות חוק או הנחיות סותרות, כל תביעה , פעולה או הליך משפטי הנובע ממערכת היחסים נשוא הסכם זה, יתנהלו, באופן ייחודי בבתי המשפט במחוז ירושלים, בישראל.
 
16. ויתור על טענות
שיהוי בנקיטת הליכים ואי מיצוי זכויות, ללא קשר למשך השיהוי, לא תהווה ויתור או מחילה על זכויות עדי ר. שטוב, וויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו לא תחייב את שטוב במסגרת הליכים נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.
 
17. שינויים
עדיר . שטוב רשאית לעדכן את הוראות הסכם תנאים והתניות זה ו/או את הסכם תנאי הפרטיות באתר זה בקשר לשירות, תנאי מכר ומשלוח ומוצרים מעת לעת. התנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר האינטרנט ממועד פרסום העדכון באתר. עליכם לבדוק באופן שוטף ולוודא שהנכם מודעים לאמור בהסכם התנאים והתניות הרלבנטי.
 
18. חוקיות ההסכם במקרה של תנייה בלתי חוקית
במקרה שתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף.
במקרה שחלק מתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקית או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.
 
19. תוקף
הסכם זה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.